Kiedy mamy już wszystko: działkę, plan, pozytywną decyzję o pozwoleniu na budowę, zatrudnioną ekipę budowlaną, kierownika budowy (koniecznie) oraz inspektora nadzoru (opcjonalnie) – co teraz? Przed rozpoczęciem budowy nieodzowne jest wytyczenie przez geometrę, miejsca posadowienia budynku.

budowa domu

Autor: Brett and Sue Coulstock
Źródło: http://www.flickr.com
Po pierwsze musimy złożyć w adekwatnym starostwie powiatowym powiadomienie o przewidywanym poczęciu robót. Powinniśmy to uczynić przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem robót. Aneksem do zawiadomienia musi być oświadczenie kierownika budowy o przejęciu zadań. Sprawdź również: Heliodon. W tym samym urzędzie należy zarejestrować tak zwany dziennik budowy. Potem powinniśmy zabezpieczyć plac budowy (zrobi to firma budowlana) jak też umieścić na nim tablicę informacyjną. Tablicę tą zobowiązany będzie umieścić kierownik budowy. Jej treść szczegółowo reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu oraz demontażu, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy jak też ochrony zdrowia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, tablica musi być sporządzona ze sztywnej płyty zabarwienia żółtego o rozmiarach 70 x 90 cm. Musi znajdować się w miejscu widocznym od strony drogi publicznej, na wysokości nie mniejszej niż metry.

budowanie domu

Źródło: pixabay.com
Prócz już wymienionej tablicy informacyjnej, kierownik budowy zobligowany jest umieścić także ogłoszenie zawierające dane tyczące się bezpieczeństwa pracy a także ochrony zdrowia. Podstawą prawną jest tu art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane. Obwieszczenie powinno obejmować trzy składniki: przewidywane terminy zaczęcia jak też zakończenia wykonywania robót budowlanych, maksymalną liczbę pracowników zaangażowanych na budowie w poszczególnych okresach i dane dotyczące planu bezpieczeństwa jak też ochrony zdrowia. W praktyce obwieszczenie to zazwyczaj sytuowane jest obok tablicy informacyjnej budowy na podobnej płycie – pomimo że w owym wypadku nie są określone wymogi dotyczące wielkości bądź zabarwienia. Rozporządzenie mówi jedynie, iż ma ono być ulokowane w sposób trwały i ochronione przed zniszczeniem. Następny krok to wytyczenie domu. Zająć się tym musi geodeta, a wykonaną pracę poświadczyć wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu tychże formalności może zacząć się faktyczna budowa domów.

Źródło: https://www.heliodon.pl/

Post Author: admin